Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Lịch Học Và Lịch Thi Học Từng Học Phần của HK1 (mới nhất)

UBND TỈNH AN GIANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU
LỚP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CẦN THƠ
CHUYÊN NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lịch học: Sáng: 7 giờ 20 - Chiều: 13 giờ 20
TT
Mã HP
Tên học phần
Số TC
Thời gian
Tên giảng viên
1
RUD301
Xã hội học nông thôn
2
12/02/2012
18-19/02/2012
Cần Thơ
2
RUD303
Phát triển nông thôn
2
25-26/02/2012
03/3/2012
Thầy Phạm Xuân Phú (0913.821334)
3
RUD506
Công tác xã hội trong
phát triển nông thôn
2
04/3/2012
10-11/3/2012
Thầy Lê Xuân Giới (0933.119877)
4
RUD508
Kinh tế nông thôn
2
18/3/2012
24-25/3/2012
Cần Thơ
5
RUD304
Chính sách phát triển nông thôn
2
01/4/2012
07-08/4/2012
Thầy Phạm Xuân Phú (0913.821334)
6
RUD302
Phát triển cộng đồng
2
14-15/4/2012
21/4/2012
Cô Phạm Huỳnh Thanh Vân (0908.164171)
7
RUD305
Thống kê kinh tế - xã hội
2
22/4/2012
28-29/4/2012
Thầy Trần Văn Hiếu (0918.611120)
8
ECL501
Sinh thái học và quản lý môi trường tài nguyên thiên nhiên
3
06/5/2012
12-13/5/2012
19-20/5/2012
Cần Thơ
Lịch thi: Sáng: 7 giờ 30 - Chiều: 13 giờ 30 (Mỗi buổi thi 1 học phần)
1.       Học phần 1 và 2:        17/3/2012
2.       Học phần 3 và 4:        31/3/2012
3.       Học phần 5 và 6:        05/5/2012
4.       Học phần 7 và 8:        26/5//2012

                                                                     An Giang, ngày 10  tháng 02 năm 2012
                                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                              PGS.TS Võ Văn Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét